EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบ63

EB.26 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไกวางระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด : มาตรฐานการปฏิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก

เอกสาร : Download

EB26_2020