(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภค (วัตถุดิบทำอาหาร) จำนวน 7 หมวด 142 รายการ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภค (วัตถุดิบทำอาหาร) จำนวน 7 หมวด 142 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding )

เอกสาร : Download

11032020