กลุ่ม ” รักยมราช ” โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

กลุ่ม “รักยมราช”  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปีที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งมั้นที่จะลดและควบคุมปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังเนื่องจากสาเหตุที่สำคัญของการทุจริตนั้นเกิดจากหน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริต ตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอำนาจที่ อีกทัั้งเมื่อเกิดเหตุการทุจริตไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ไมาสามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานการบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นะรรม สามารถตรวจสอบได้ และต้องให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “รักยมราช” เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับเจ้าหน้าที่ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

สมาชิกกลุ่ม

  • นายวัชระ ตั้งศรีสกุล ประธานกลุ่ม
  • นางสมศรี วงศ์วิรัติ รองประธานกลุ่ม
  • นางชะบา ธรรมวิชิต กรรมการ
  • นายกัมปนาถ มาลัยศรี กรรมการ
  • นายทยากร วิชัยรัมย์ เลขานุการ

เอกสาร : Download

love_yom2561