EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน ปีงบ63

EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
1.แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
2.มาตรการ/แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการที่ประกาศ

เอกสาร : Download

EB17_2020