เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding )

เอกสาร : Download

07052020