แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ90)

Guidelines for answering survey evidence