ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงและจัดหาสิ่งก่อสร้าง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19)

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงและจัดหาสิ่งก่อสร้าง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19)

เอกสาร : Download

09062020A