ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

17092019-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.