ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

เอกสาร : Download

17082020-1_1