พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2561
เอกสาร : Download

คำประกาศเจตนารมณ์

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ประจำปี 2561

(ข้าพเจ้า..........................กล่าวชื่อตนเอง......................................)

 

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน

       และขอถวายสัจวาจา (สัด-จะ-วา-จา-) ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงคุณธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพระราชอาณาจักรไทยสืบไป