ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download

21082020-1_2