ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า128Slice

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า128Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download

25082020-1_2