ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ

เอกสาร : Download

27082020-A