ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ ครั้งที่ 2

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 240 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27082020-BB