ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนย้ายได้

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง

เอกสาร : Download

10092020-1