ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

11092020-1_2