ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

30092020-B