ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

15102020-1_1