ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

17112020-B