(ยกเลิกราคากลาง) การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)

(ยกเลิกราคากลาง) การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

เอกสาร : Download

301163-1