ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสาร : Download

031263-5_2