ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

201163-2