ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร : Download

201163-5