(ร่างประกาศ) ประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล

(ร่างประกาศ) ประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

04122020-A