(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่

(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

041263-1