(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์

(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

041263-4