(ร่างประกาศ) ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง

(ร่างประกาศ) ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

041263-5