ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

09122020-1_2