ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

14122020-1_2