ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ออกซิเจนเหลว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

เอกสาร : Download

17122020-BB