สื่อความรู้ ITA Info Graphics

สื่อความรู้ ITA Info Graphics

สื่อความรู้ จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม

ที่มา : Youtube channel(ห้องข่าว บสย.)