-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

09/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดเทียม
09/12/2563 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (พฤศจิกายน2563)
09/12/2563 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 (ตุลาคม2563)
08/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก(MRI)
08/12/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกสันหลังแบบ Single Thread จำนวน 20 ตัว
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา เครื่องหัวใจและปอดเทียม
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 2 เครื่อง
04/12/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคา เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
04/12/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
04/12/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดผ่านหลอดอาหาร
1 2 3 4 66
28/02/2563 EB.6 เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ63
28/02/2563 EB.5 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบ63
28/02/2563 EB.19 ขออนุญาตดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบ63
28/02/2563 EB.14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน ปีงบ63
28/02/2563 EB.13 รายงานการวางระบบมาตรการ กลไกการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
27/02/2563 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
25/02/2563 พิธีประกาศเจตนารมณ์ รพ.เจ้าพระยายมราช ปี 2563
19/12/2562 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
12/12/2562 การตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานพัสดุ
11/12/2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 2 3 4 5

ต่อต้านคอร์รัปชั่น


โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร