ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

05042021-A