(ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ6พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า4เตียง

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ6พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า4เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสาร : Download

050464-2_1