ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังแบบ Single Thread

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังแบบ Single Thread ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

07042021-A