banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม
29 เมษายน 2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)
29 เมษายน 2564 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA
28 เมษายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องซัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
28 เมษายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (High flow oxygen therapy)
28 เมษายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
27 เมษายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ6พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า4เตียง
27 เมษายน 2564 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ6พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า4เตียง
27 เมษายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร
27 เมษายน 2564 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร
1 2 3 4 21

กิจกรรม