banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 2 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 32 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ จำนวน 3 เครื่อง
24 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน
24 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ (พร้อมตู้สแตนเลส) จำนวน 10 คัน
18 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอแลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอแลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
18 กุมภาพันธ์ 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
1 22 23 24 25 26 38

กิจกรรม