บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและทันท่วงที
เช่น ผุ้ป่วยอุบัติเหตุ ที่มีการเสียเลือดมาก กระดูกหัก โรคหัวใจที่มีอาการเจ็บหน้าอก ผู้ป่วยหอบ เป็นต้น
โทรศัพท์ 1669
หรือ 0-3552-4237
ศูนย์ประสานการส่งต่อ ( Refer )
โทรศัพท์
0-3552-1555 ต่อ 7126
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง