วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จุดเน้น/เข็มมุ่ง ปี 2560
ยมราชมุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนา พลังงานมีค่า สร้างสรรค์ให้ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ชั้นนำระดับประเทศ
พันธกิจ(MISSION)
  • จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นสภาบันร่วมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน/องค์กรภายนอกจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง
ค่านิยม (CORE VALUE)
  • เก่ง ดี มีสุข
สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCY)
  • มีความสามารถให้บริการระดับสูงในโรค 4 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจ และสาขาทารกแรกเกิด รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม