banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

28 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
28 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา ข้อเข่าเทียมชนิดเคลื่อนไหวไม่ได้แบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 450 ชุด
26 กันยายน 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบ Press Fit Stem
26 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบสองความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด
26 กันยายน 2566 ประกาศ ชี้แจงรายละเอียด สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอุบัติเหตุ 7 ชั้น รพ.เจ้าพระยายมราช
25 กันยายน 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อ ในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก
22 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 269 รายการ
22 กันยายน 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (E-Bus) จำนวน 1 ชุด
22 กันยายน 2566 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 2 กล้อง
22 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้
1 2 3 47
28 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง
26 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง
15 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง
14 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง
5 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 8 ตำแหน่ง
30 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 40 อัตรา 14 ตำแหน่ง
18 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
15 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา
8 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
1 2