banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ ชนิดโค้งงอได้ แบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤษภาคม 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง
30 พฤษภาคม 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รัดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสดอาหารแห้ง จำนวน 7 หมวด
1 2 3 27