banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ประกอบด้วย ก้านสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Cementless Stem) หัวสะโพกเทียม (Femoral Head) หัวไบโพล่าชนิด 2 ชั้น (Bipolar Cup)
28 พฤศจิกายน 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพทางวีดิทัศน์ความละเอียดสูงพร้อมชุดเครื่องมือผ่าตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก จำนวน 1 เครื่อง
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือดผ่านแผลเล็ก
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 9 เครื่อง
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ (Gastroscope) จำนวน 1 กล้อง
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Short Sterm จำนวน 20 ชุด
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบ Press Fit Sterm
1 2 3 8
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ ,นักจิตวิทยา ,นักวิชาการการเงินและบัญชี ,นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานประจำห้องยา)
29 พฤศจิกายน 2566 (ยกเลิก) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล , ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 5 ตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 25 อัตรา 7 ตำแหน่ง
20 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 25 อัตรา 7 ตำแหน่ง