ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง การจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง การจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27092022-B