ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27092022-D