banner

-คุณธรรมและความโปร่งใส-

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ประกาศพัสดุ-ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง
27 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
27 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ 3 เครื่อง
27 กันยายน 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง การจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม จำนวน 1 งาน
23 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ
23 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
21 กันยายน 2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด
21 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
20 กันยายน 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง จำนวน 1 เครื่อง
15 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor (ครั้งที่ 2)
1 2 3 38