ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

vision62-65

mission62-65

core62-65

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 • 1.Service & PP Excellence : จัดบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิชั้นสูง และพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับตติยภูมิสู่ปฐมภูมิแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้รอยต่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ โดยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง
 • 2.Internal Process : พัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบได้
 • 3.People Excellence : พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรมและมีความสุข มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ
 • 4.Governance Excellence : บริหารจัดการองค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอภิบาลระบบให้เกิดความยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Strategic Purpose)

 • 1.มีศักยภาพทางการแพทย์ระดับเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรค มีเครือข่ายบริการสุขภาพที่ปลอดภัยไร้รอยต่อในทุกระดับบริการ สามารถลดป่วย ลดตาย ลดพิการ ลดภาวะแทรกซ้อน ลดวันนอน และส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพได้ ภายในปี 2565
 • 2.มีผังหลัก (Master Plan) โครงสร้างพื้นฐาน (Infra Structure)และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดบริการและการเยียวยา ภายในปี 2565
 • 3.เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจได้ ภายในปี 2565
 • 4.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ภายในปี 2565
 • 5.มีระบบบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ มีกำลังคนเพียงพอ มีสมรรถนะสูงมีคุณธรรม มีความสุข และสร้างผลงานที่ดี ภายใน 5 ปี
 • 6.เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
 • 7.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีพึ่งตนเองได้ ภายใน 5 ปี
 • 8.มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ประชาชนความเชื่อมั่นศรัทธาและสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล ภายใน 5 ปี

 

ร้อยละความสำเร็จการบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.