MOIT9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำวินัย >>> 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน […]1 10 11 12 13 14 16