ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยจ่ายกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยจ่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ2565

เอกสาร : Download

181064-1