ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง แบบ Combine Thread จำนวน 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

291064-1