ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

15112021-1