ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาริการตรวจวิเคราะหืตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) จำนวน 261 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสาร : Download

17122021-D