7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ (ภาษาไทย)) (MOIT.2)

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม (ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ (ภาษาไทย)) MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เอกสาร : Download
ข้อมูลเพิ่มเติม : ยุทธศาสตร์ชาติ

NS_SumPlanOct2018